លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004801 ចាំង ហ្វីលីប CHANG PHILLIP ២៥ វិច្ឆិកា ២០០៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004802 សំអឿន អ៊ីវ៉ា
SAMOEURN EVA
១២​ ធ្នូ ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004803 យិន អ៊ីម៉ានិត
YIN HIMANETH
១២ ធ្នូ ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004804 នូ សត្ថាដារាវីរៈ
NOU SATHADARAVIRAK
១៤ តុលា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004805 សុខ បញ្ញាសិទ្ធ
SOK PANHASITH
២៩ មិនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004806 ហេង ធីតា
HENG THIDA
២៦ វិច្ឆិកា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004807 ប្រាជ្ញ ពន្លឺពេជ្រ
PRACH PUNLEUPICH
១១ កញ្ញា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004808 ឈុន គីមហុង
CHHUN KIMHONG
១៤ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004809 សំ ស្រីនាថ
SAM SREYNEATH
០៨ កញ្ញា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004810 ស៊ីន សុខហុង
SIN SOKHONG
២៧ ឧសភា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង