លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004973 ម៉ែន ឆៃលិញ MEN CHHAILING ១៧ កក្កដា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004974 យឹម ភូធន
YIM PHOUTHONN
០៧​ កញ្ញា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004975 ជា​ ហុកម៉េង
CHEA HOKMENG
០២ មិថុនា ២០០២ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004976 វង្ស វីសារ
VONG VISAR
១៣ ធ្នូ ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004977 ពន្លឺ មានរាជ
PONLEU MEANREACH
០៨ មីនា ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004978 អ៊ុយ ម៉ារីម៉ា
UY MARYMA
៣១ មីនា ២០០៣ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004979 អាន​ សុបញ្ញា
AN SOPHANHA
១០ មករា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004980 សាវុធ មេរូ
SAVUTH MERO
៣០ ឧសភា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004981 លី ស៊ាងឡេង
LY SEANGLENG
៣១ ឧសភា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004982 នូ វិសា
NOU VISA
១៩ វិច្ឆិកា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង