លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004963 ភួង មាសសុម៉ាលី PHOUNG MEASSOMALY ០២ កញ្ញា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004964 ម៉េង ម៉ីលីង
MENG MEYLING
០៨ សីហា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004965 សំណាង សុគន្ធវឌ្ឍនៈ
SAMNANG SOKHUNVATHANAK
០៨ មីនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004966 ម៉ក់ ពិន
MORK PIN
២៣ កញ្ញា ១៩៩៦ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004967 អ៊ឹង សុភ័ត្រ្តា
OEUNG SOPHEAKTRA
១៥ មីនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004968 មុន អែននី​
MUN ENNY
១៤ ធ្នូ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004969 ប្រាក់ ដេវីត
PRAK DAVITH
០១ មករា ២០០២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004970 តាំង សុខឃីម
TANG SOKKHIM
០៨ វិច្ឆិកា ២០០២ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004971 ច័ន្ទ វីរយៈរិទ្ធីបូរមី
CHAN VIROYAKRITHYBORMEY
១០ តុលា ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004972 ឈុត រ៉ូសា
CHHUT ROSA
២០ មិថុនា ២០០២ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង