លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004952 អេង ស្រីហេង ENG SREYHENG ២០ មេសា ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004953 លន់ ដាឬទ្ធីរ៉ែន
LUN DARITHIREINE
០៨ ឧសភា ២០០៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004954 គឹម សុវណ្ណដារ៉ា
KIM SOVANNDARA
០៧ កក្កដា ២០០៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004955 ធូ លីហេង
THOU LYHENG
២៨ កុម្ភះ ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004956 ហួ បុប្ឆា
HOUR BOPHA
០១ កុម្ភះ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004957 ស៊ា លីជីង​
SEAR LICHING
១៨ កញ្ញា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004958 ស៊ីន តូតារារិទ្ធិ
SIN TODARARITH
០៦ មករា ២០០៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004959 ក្រេង បញ្ញា
KRENG PANHA
១០ កញ្ញា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004960 ស៊ា កាស៊ីង
SEAR KASING
២៩ សីហា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004961 គ្រី លីហេង
KRY LYHENG
០៤ កុម្ភះ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004962 ផាន់ លីហ្សា
PHANN LYZA
០១ មេសា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ