លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004911 វុឌ្ឍី ឫទ្ធិសក្តិ VUTHY RITHISAK ០៩ មីនា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
004912 មុំ ហេងពុធដាណែត
MOM HENGPUTDANETH
០៧ វិច្ឆិកា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
004913 ជឹម ភីថាវរោ
CHIM PHITHAVRO
០៣ មករា ២០០៤ B6 អូរឬស្សី
004914 ហេង ភារម្យ
HENG PHEARUM
០៧ តុលា ២០០៣ B6 អូរឬស្សី
004915 នួន ខាយ
NUON KHAY
១១ មិថុនា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
004916 ង៉ែត ប៊ុននឿន​
NGETH BUNNOEUN
០៧ សីហា ១៩៨០ B6 អូរឬស្សី
004917 ដេត មុនីវិស្សុត
DETH MONYVISOTH
១៩ មេសា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
004918 គីម សុវណ្ណារី
KIM SOVANARY
០៤ ធ្នូ ២០០១ B6 អូរឬស្សី
004919 ហាំ មុយលីលី
HAM MOUYLYLY
១៨ មករា ១៩៩៨ B6 អូរឬស្សី
004920 ណែន ចំណាប់
NEN CHAMNAP
០៦ មករា ២០០២ B6 អូរឬស្សី