លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004901 ជួប ចាន់សុវណ្ណ CHOUB CHANSOVAN ៧ មិថុនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
004902 សុត ស្រីពេជ្រ
SOTH SREYPICH
២៥ ឧសភា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
004903 វ៉ង គឹមម៉េង
VONG KIM MENG
២៣ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
004904 ហេង សុធា
HENG SOTHEA
៨ កក្កដា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
004905 លីវ លីអេង
LIV LYENG
១៨​ មិថុនា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
004906 សួរ នគរាជ្យ
SUO NOKOREACH
០១ មករា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
004907 ងន ដានីត
NGORN DANIT
០៩ តុលា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
004908 នុត​ ឈួន សុខាតរុណី
NOUTH CHHOUN SOKHATAKRUHNEY
២៤ មករា ២០០៣ B6 អូរឬស្សី
004909 ថេម រ៉ូហ្សា
THEM ROZA
៣០ តុលា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
004910 ប៉ុល កន្និដ្ឋា
POL KANNITHA
១៣ មករា ២០០៤ B6 អូរឬស្សី