លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004891 ចាន់ ស្រីពេជ្រ CHAN SREYPICH ២១ មេសា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
004892 ស៊ុន សំណាង
SUN SAMNANG
១១ ធ្នូ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
004893 តារា សត្យា
DARA SATHYA
២៣ វិច្ឆិកា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
004894 នៅ ឆាយហុង
NOV CHHAYHONG
១២ កក្កដា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
004895 ស្រឿន សៀកម៉េ
SROEUN SEAKMENG
២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
004896 ហាក់ ស្រីវីន
HAK SREYVIN
០១ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
004897 គឹម សារី
KIM SARY
០៥ សីហា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
004898 ហៀប សេតៈវី
HEAB SETAKVY
០៤ កក្កដា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
004899 ប៉ុន ចាន់ស្រីណុច
PON CHANSREYNOCH
១៥ មីនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
004900 ស៊ុយ គីមតុង
SUY KIMTONG
០៦ កក្កដា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ