លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004881 ដួង សុភត្រា DOUNG SOPHEAKTRA ១៨ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004882 ដេត ឡាយសុគុណ
DETH LAYSOKUN
៣០ មេសា​ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004883 វ៉ាទីកា សុខដា
VATIKA SOKDA
០២ មេសា ១៩៩៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004884 មុំ ម៉ាណែត
MOM MANETH
២៤ មីនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
004885 ជុំ សុខជា
CHUM SOKCHEA
២១ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004886 ដួង សុភារី
DOUNG SOPHEARY
១៤ ឧសភា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004887 ប៉ុក ពេជ្រធីតា
POK PICHTHIDA
១៨ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004888 នុយ សាម៉េត
NOUY SAMET
១៩ សីហា ១៩៩២ B3 ដេអិន
004889 អ៊ឹង ច័ន្ទសុខហេង
UNG CHANSOKHENG
០៨ កញ្ញា​ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004890 គីម សុភរាម
KIM SOPHEARKRIEM
២៣ តុលា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ