លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004782 សូ ឆេងហៀង SO CHHENGHEANG ​ 26 តុលា​ 2000 B1 គីរីរម្យ
004783 កក់ គឹមគួង
KOK KIMKOUNG
០៥ មិថុនា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
004784 កែវ​ ធីតាគុជ
KEO THIDAKUCH
០៦ ធ្នូ ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
004785 កង​ លីកា
KANG LYKA
​១២ មិថុនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
004786 កាន់​ បរមី
KAN BORMEY
២០ មករា​ ២០០០ B1 គីរីរម្យ
004787 គ្រុយ​​ មណីជោតិរស
KRUY MONYCHOTHRUOS
២០ កញ្ញា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
004788 សេង​ ច័ន្ទបញ្ញា
SENG CHANPANHA
០៩ កុម្ភៈ​ ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
004789 នី​ យូអ៊ី
NY YOUEI
០៨ សីហា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
004790 គ្រួច​ សារិន្ឋបញ្ញា
KRUOCH SARITHPANHA
០៩ មិថុនា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ