លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004457 អាំង ធៀងម៉ី ANG THEANGMEY ០៧ មករា, ២០០២ B3 ដេអិន
004458 អ៊ូ សុធារ៉ាត់
OU SOTHEARATH
១៥ ធ្នូ, ១៩៩៨ B3 ដេអិន
004459 វុធ សុជាតិ
VUTH SOCHEAT
០៥ កញ្ញា, ១៩៩៨ B3 ដេអិន
004460 អៀវ ប៊ុនឆេង
EAV BUNCHHENG
០៨ ធ្នូ, ១៩៩៦ B3 ដេអិន
004461 តូច ពេជ្រម៉ាលីនីម
TAUCH PICHMALINIM
២៧ សីហា, ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004462 តាន់ សុខជា
TAN SOKCHEA
២១ មករា, ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004463 ខន​ កែវបូនីតា
KHAN KEOBONYTA
២៨ វិច្ឆិកា, ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004464 ហ៊ឺ ស៊ីវអ៊ី
HER SIV Y
០២ កញ្ញា, ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
0043465 ឃិន សុភក្រ័
KHIN SOPHEAK
១៦ សីហា, ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004466 អន ណារ៉េត
ORN NARETH
២៨ ​មេសា, ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ