លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004437 ហុន ហឫទ័យ HUN HAKRATEY ១៣ វិច្ឆិកា, ១៩៩៧ B2 ដេអិន
004438 វង ដារ៉ាណេ
VONG DARANE
០៧ មករា, ១៩៩៧ B2 ដេអិន
004439 ហួត សេងលី
HUOT SENGLY
០៩ មករា, ២០០២ B3 ដេអិន
004440 រឿង​ ថាវ៉ាត់
ROEUNG THAVAT
២៦ តុលា, ១៩៩៦ B3 ដេអិន
004441 ចេង បូរមី
CHENG BORMEY
០៦​ កុម្ភៈ, ២០០០ B3 ដេអិន
004442 តាំង សៀវម៉ី
TAING SEAVMEY
២២ មិថុនា, ២០០២ B3 ដេអិន
004443 ហួយ ​ណារ៉ា
HUOY NARA
១៥ វិច្ឆិកា, ២០០១ B3 ដេអិន
004444 អ៊ាវ វេងសុង
EAV VENGSONG
១២​ កក្កដា, ១៩៩៧ B3 ដេអិន
0043445 អ៊ុន មុនី្ន
UN MONY
១២ ធ្នូ, ១៩៩៧ B3 ដេអិន
004446 ឌឿង ពេជ្រដាលី
DEOUNG PICHDALY
២៥ មីនា, ២០០០ B3 ដេអិន