លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004427 នី ស៊ុងហុង NY SUNGHONG ១៧ ឧសភា, ២០០០ B2 ទួលទំពួង
004428 គង់ សុធាវី
KONG SOTHEAVY
០៦ កក្កដា, ១៩៩៥ B2 ទួលទំពួង
004429 នឿន កនិកា
NOEUN KANIKA
០៨ មេសា, ២០០២ B3 ដេអិន
004430 ហាង ស៊ីវហ្គិច
HANG SIGUECH
២៦ វិច្ឆិកា, ១៩៩៩ B3 ដេអិន
004431 ប្រាក់ លីនដា
PRAK LINDA
២៤ កញ្ញា, ១៩៩៦ B3 ដេអិន
004432 កែវ គន្ធាវតី
KEO KUNTHEAVOTEI
១៤ មីនា, ២០០២ B3 ដេអិន
004433 អ៊ុត ច័ន្ទតារាពេជ្រ
UT CHANTARAPEACH
២៣​ មេសា, ២០០១ B3 ដេអិន
004434 គន្ធ វណ្ណប្រានីត
KUN VANPRANITH
២០​ វិច្ឆិកា, ១៩៩៦ B3 ដេអិន
0043435 គិន មុន្នីលាភ
KIN MONYLEAP
២៧ តុលា, ១៩៩៧ B3 ដេអិន
004436 ប្រាក់ មាសសារិទ្ធ
PRAK MEASARITH
១៧ មករា, ២០០១ B3 ដេអិន