លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004417 សឿង វិទូ SOEUNG VITOU ២៥ សីហា, ១៩៩៩ B2 ទួលទំពួង
004418 រុំ ស៊ីវម៉ី
ROM SIVMEY
១៦ មករា, ១៩៩៤ B2 ទួលទំពួង
004419 បូរិន សម្បត្តិរៀម
BORIN SAMBATRIEM
១២ កុម្ភៈ, ២០០២ B2 ទួលទំពួង
004420 សុខ ច័ន្ទវិនីតរ
SOK CHANVINIT
២៣ សីហា, ២០០១ B4 ទួលទំពួង
004421 អ៊ូរ មុនីវិសុទ្ធ
OU MONYVISOTH
៣១ សីហា, ២០០០ B2 ទួលទំពួង
004422 គា គីមសុវណ្ណមុន្នី
KEA KIMSOVANMONNY
២២ កក្កដា, ១៩៩៩ B2 ទួលទំពួង
004423 គង់ វីរះបុត្រ
KONG VIRAKBOUTH
០៣ ធ្នូ, ២០០០ B2 ទួលទំពួង
004424 ហ៊ឹម ពេជ្របញ្ចនា
HIM PICHPANHCHNA
០៦ មេសា, ២០០២ B2 ទួលទំពួង
0043425 អ៊ឹម គាងឃាង
IM KEANGKHEANG
១០ វិច្ឆិកា, ១៩៩៧ B2 ទួលទំពួង
004426 ប៊ិន ភូម៉ា
BIN PHOUMA
២១ មករា, ២០០២ B2 ទួលទំពួង