លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004407 សែម សុវណ្ណា SEM SOVANNA ២២ កញ្ញា, ២០០០ B2 ទួលទំពួង
004408 ចេង បញ្ញា
CHENG PANHA
២១ វិច្ឆិកា, ១៩៩៩ B2 ទួលទំពួង
004409 ទុំ ដាវីត
TUM DAVID
០៩ ធ្នួ, ១៩៩៩ B2 ទួលទំពួង
004410 គន សេនីយ៏សូរ
KORN SENEYSO
១៨ តុលា, ២០០១ B4 ទួលទំពួង
004411 សុខ​ វុទ្ធី
SOK VUTHY
០១ កក្កដា, ២០០២ B2 ទួលទំពួង
004412 ហេង​ ម៉េងហៀក
HENG MENGHEAK
២០ តុលា, ១៩៩៩ B2 ទួលទំពួង
004413 នង ម៉ូនីកា
NORNG MONICA
២៦ មេសា, ១៩៩៩ B2 ទួលទំពួង
004414 ជា សៀងហាក់
CHEA SIENGHAK
២៩ កក្កដា, ២០០០ B2 ទួលទំពួង
0043415 ឈាង សុភ័ក្រ្តា
CHHEANG SOPHEAKTRA
០៥ ឧសភា, ១៩៩៦ B2 ទួលទំពួង
004416 លាង សុជាតា
LEANG SOCHEATA
២១ កក្កដា, ២០០២ B2 ទួលទំពួង