លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004657 សម្បត្តិ វឌ្ឍនា SAMBATH VATANA ១៤ កញ្ញា, ២០០១ B12 ផ្សារដីហុយ
004658 វីរ:​ សក្ការ:
VIREAK SAKARAK
០៩ កញ្ញា, ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
004659 តាន់ លីនអេឡែន
TAN LINHELENE
០៥ កញ្ញា, ១៩៩៦ B12 ផ្សារដីហុយ
004660 ភី ស្រីលីន
PHY SREYLIN
១៥ ឧសភា, ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ
004661 អ៊ី​ និច
Y NICH
០៩ មិថុនា, ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
004662 សុ ចិន្តា
SU CHENDA
០៦ មិថុនា, ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
004663 សូ ហួរហុង
SO HORHONG
១៦​ តុលា, ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
004664 ជៀម គួយហេង
CHEAM KUYHENG
១១ មិថុនា, ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
0043665 បឿន ពិភព
BEOUN PIPHO
២០ កញ្ញា, ១៩៩៧ B12 ផ្សារដីហុយ
004666 ដួង ស្រីមុំ
DUONG SREYMOM
២៣ កុម្ភៈ, ១៩៩៤ B12 ផ្សារដីហុយ
004667 ឡុង​ ចរណៃ
LONG CHARANAY
១១ តុលា, ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ
004668 ម៉ន សុខា
MORN SOKHA
២៧​ តុលា, ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហុយ
004669 អ៊ូ ចាន់រស្មី
OU CHANRAKSMEY
១១ ធ្នូ, ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
004670 អ៊ឺង ហ្គិចទៀង
EUNG GECHTEANG
២៥ ឧសភា, ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ