លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004647 សុវណ្ណ កន្និដ្ឋា SOVANN KONNITHA ២១ ​មិថុនា, ២០០២ B11 ផ្សារតូច
004648 សាន់ រតនា
SANN RATHNA
២៨ សីហា, ២០០១ B11 ផ្សារតូច
004649 សុវណ្ណា សក្កណា
SOVANNA SAKANA
២១ កក្កដា, ១៩៩៥ B11 ផ្សារតូច
004650 ហុង ឆេងគាង
HONG CHHENGKEANG
១៤ វិច្ឆិកា, ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច
004651 ពេជ្រ ប៉ុនសុក្រិត្យ
PECH PONSOKRET
០៦ មករា, ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
004652 បួយ សុវណ្ណា
BOUY SOVANNA
២៨ មករា, ២០០២ B11 ផ្សារតូច
004653 ថេម ជុតិម៉ា
THEM CHUTEMA
១៣ មករា, ២០០១ B11 ផ្សារតូច
004654 ហ្គូវ ពួយគីម
GHOVE PUYKIM
០៦ កញ្ញា, ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
0043655 ឆាយ មុនីវណ្ណ
CHHAY MONYVANN
២០ កក្កដា, ២០០០ B12 ផ្សារដីហុយ
004656 ខៀវ បូរ៉ាទី
KHIEV BORATY
២២ សីហា, ២០០១ B12 ផ្សារដីហុយ