លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004637 ម៉ី អាលីយ៉ា MEY ALYYA ២៤ កញ្ញា, ១៩៩៥ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004638 សុខ លីណា
SOK LYNA
១៥ មិថុនា, ១៩៩៦ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004639 ស្រ៊ន តាំងជូ
SRON TANGCHOU
១០ តុលា, ១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004640 រី ប៊ូរ៉ាណា
RY BORANA
២៤ មិថុនា, ១៩៩៦ BB10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004641 គី លាងហាក់
KY LEANGHAK
២៨ មិថុនា, ១៩៩៨ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004642 ឈីម មួយលីន
CHHIM MOUYLIN
២០ វិច្ឆិកា, ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
004643 ពេជ្រ សុខេង
PICH SOKHENG
១៥ កញ្ញា, ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច
004644 សុវណ្ណ មុនិកា
SOVANN MONIKA
២៣ ធ្នូ, ២០០០ B10 ផ្សារតូច
0043645 ម៉ក់ ហួយហ្គិច
MORK HOUYGECH
១៩ ធ្នូ, ២០០១ B11 ផ្សារតូច
004646 នុន ហ៊ លីលី
NOUN HOR LYLY
៣០ តុលា, ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច