លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004627 ជា ឡាក់ឃី CHEA LUCKY ២៥ ឧសភា, ១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004628 អ៊ុក ឈុនហ៊ាង
OUK CHHUNHEANG
២៥ កក្កដា, ២០០០ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004629 សែម សម្បត្តិ
SEM SAMBATH
២០ កក្កដា, ១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004630 យន សុផានិត
YORN SOPHANITH
០២ មីនា, ២០០១ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004631 ពាង ម៉ាដាវីដ
PEANG MADAVID
២៤ ធ្នូ, ២០០០ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004632 ផល ច័ន្ទសុភក្រ្ត័
PHAL CHANSOPHEAK
២៦ កុម្ភៈ, ២០០១ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004633 លឹម សុងហាក់
LIM SONGHAK
១០ មីនា, ២០០០ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004634 សូ មួយលី
SO MUYLY
២៧ មករា, ២០០០ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
0043635 លីវ ពេជ្រពិសី
LIV PICHPISEY
០៩ ធ្នូ, ១៩៩៩ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក
004636 អ៊ុយ ឈីវលី
UY CHIVLY
០៩ កក្កដា, ១៩៩៧ B10 អាងទឹកអូរឡាំពិក