លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004607 គួយ ជៀកលី KOUY CHEAKLY ២០​ មេសា, ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004608 មាស​ ម៉ានិត
MEAS MANITH
២៧​ វិច្ឆិកា, ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004609 សុខ គង់
SOK KONG
២១ ធ្នូ, ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004610 យ៉ាន់​ សុជាតា
YAN SOCHEATA
២៤ សីហា, ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004611 ឃិន​ ចាន់ព្រឺក
KHEN CHANPREOK
២៤ មេសា, ២០០០ B8 ស្ទឹងមានជ័យ
004612 ហុង មុនីនាថ
HONG MONYNEAT
២៨​ ​មេសា, ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004613 ធី វីនណឺ
THY WINNER
១០​ មេសា, ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004614 ផុល រិទ្ធីឬទ្ធិ
PHOL RITHYRITH
២០ មករា, ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
0043615 មៀច សុធារី
MEACH SOTHEARY
១០​ មេសា, ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004616 ហាង ស៊ាងលីញ
HANG SEANGLING
១៧​ មីនា, ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ