លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004597 គិន ដាណេ KIN DANE ២៨​ សីហា, ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004598 ថាន់ វណ្ណៈ
THAN VANNAK
១៧​ វិច្ឆិកា, ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004599 សាយ​ សម្បត្តិ
SAY SAMBATH
២៦ វិច្ឆិកា, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004600 ឆាយ វិផា
CHHAY VIPHA
២២ តុលា, ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004601 ឈិន សុវិសាល
CHHIN SOVISAL
១១ មេសា, ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004602 វិ​ចិត្រ ចាន់នីតា
VICHET CHANNITA
៣០​ ធ្នូ, ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004603 សរ ទេពស៊ីដាណេ
SOR TEPSIDANE
២៧ តុលា, ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004604 រ័ត្ន គីហុង
ROATH KIMHONG
២៨ មករា, ២០០៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
0043605 លី​ គីមច័ន្ទផានុត
LY KIMCHANPHANUTH
០៥ មេសា, ២០០៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004606 សរ ទេពរស្មីវិមាន
SOR TEPREAKSMEYVIMEAN
១៣ មេសា, ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ