លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004587 ពៅ កាលិ POV KALI ២៤ សីហា, ១៩៩៦ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004588 ទែន សុខសេរីវឌ្ឍ
TEN SOKSEREYVATH
១០​ សីហា, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004589 សៀក បូលីនដា
SIEK BOLINDA
០១ វិច្ឆិកា, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004590 អាត ដាណែត
ATH DANETH
១២ មីនា, ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004591 ចាន់ សុខម៉េង
CHAN SOKMENG
២១ ឧសភា, ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004592 តែ សេង ហ៊ត
TE SENG HOUT
២១ មេសា, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004593 ថាំ សុខទីម
THAM SOKTIM
០១ មករា, ១៩៩៧ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004594 កែវ​ វីនីកន
KEO VINIKORN
២៣​ ធ្នូ, ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
0043595 ប៉ូច សុទ្ធារ៉ាក់
POCH SOTHEARAK
១៧​ ធ្នូ, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004596 ណុប សុធាវុធ
NOP SOTHEAVUTH
១៨​ ធ្នូ, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង