លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004397 ស៊ាង សុលីនីតិ៍ SEANG SOLINITE ១១ តុលា, ២០០២ B2 ទួលទំពួង
004398 លាង ជូលីន
LEANG CHULIN
១៩ មករា, ២០០១ B2 ទួលទំពួង
004399 ថាវរះ វរ៉ាក្សី
THAVEREAK VARAXY
១០ សីហា, ២០០៣ B2 ទួលទំពួង
004400 ស៊ូ​ សៀនលិញ
SOU SIENLENH
១៦ មីនា, ២០០២ B4 ទួលទំពួង
004401 នូ សុវណ្ណារ៉ា
NOU SOVANNARA
០៦ សីហា, ២០០១ B2 ទួលទំពួង
004402 ប៉ុន លក្ខិណា
PUN LEKHENA
០៧ វិច្ឆិកា, ២០០០ B2 ទួលទំពួង
004403 ភិន ចាន់វាសនា
PHIN CHANVEASNA
២៥ កុម្ភៈ, ២០០១ B2 ទួលទំពួង
004404 អ៊ូ មុន្នីលីហេង
OU MONYLIHENG
១៣ វិច្ឆិកា, ១៩៩៩ B2 ទួលទំពួង
0043405 សុខ គឹមសាន
SOK KIMSAN
១១ មេសា, ២០០១ B2 ទួលទំពួង
004406 វុត្ថា លក្ម្សី
VUTHA LAKSMEI
១០ ធ្នូ, ២០០២ B2 ទួលទំពួង