លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004567 វណ្ណ ទេវី VAN TEVY ២១ វិច្ឆិកា, ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004568 លី​ សុខមាន
LY SOKMEAN
០២ តុលា, ២០០៣ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004569 ប៉ូលី រ៉ាយ៉ា
POLY RAYA
២៤ មិថុនា, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004570 យិន បញ្ញា
YIN PANHA
០៦ មិថុនា, ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004571 ប៊ុនថាន សុខសុផារី
BUNTHAN SOKSOPHARY
០៣ ធ្នូ, ២០០៣ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004572 យឹម ស៊ីនីត្រា
YIM SINITRA
១៥​ វិច្ឆិកា, ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004573 ហេង តារាវតី
HENG DARAVATEY
០២ មិថុនា, ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004574 ឈឹម​ រតនា
CHHIM RATHANA
០៨ មេសា, ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
0043575 ហេង ប៊ុនថេង
HENG BUNTHENG
៣១ មិថុនា, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004576 ប៊ុនណា សំណាង
BUNNA SAMNANG
១៤ មករា, ២០០២ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង