លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004557 អ៊ឹង ស៊ូហួង UNG SOUHOUNG ២៥ កញ្ញា, ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004558 ទួន សុភ័ក្រ្ត
TUON SOPHARK
០៨ មិថុនា, ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004559 គង់ ពៅប៉ាត់តានី
KHONG POVPATANY
២១ តុលា, ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004560 ហេង រក្សា
DOUNG PENDANE
០៨ ឧសភា, ២០០២ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004561 ងួន កន្និថា
NGUON KONNETHA
២២ មីនា, ២០០១ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004562 ម៉ឺន សីហា
MEOUN SEYHA
១៨ សីហា​,​២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004563 លីវ សុវិជ្ជា
LIV SOVICHEA
២២ ឧសភា, ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004564 សុខ វិសេសសបណ្ឌិត
SOK VISESSAKBUNDITH
១៩ មករា, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
0043565 រស់ ច័ន្ទវល័ក្ខ
ROS CHANVOLEAK
៣០ កក្កដា, ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
004566 ចេង ស្រីណេង
CHENG SREYNENG
៣០ ធ្នូ, ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង