លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004527 ហាក់ ច័ន្ទរស្មី HAK CHANRAKSMEY ២២ ឧសភា, ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
004528 តាន់ សុខម៉ូនីកា
TAN SOKMONIKA
១០​ សីហា, ២០០០ B6 អូរឫស្សី
004529 សឿង ស្រីពេជ្រ
SOEUNG SREYPICH
២០ មិថុនា, ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
004530 ទិត ច័ន្ទសិរី
TITH CHANSIREY
១៨ កញ្ញា, ២០០០ B6 អូរឫស្សី
004531 ឡាយ លីលីន
LAY LYLINE
២៣ មីនា, ២០០៣ B6 អូរឫស្សី
004532 សុខ​​ ចាន់ហេង
SOK CHANHENG
១៦ មិថុនា, ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
004533 តាំង មុនីប្រឹក្ខា
TAING MONIPROEKHA
២៥ កុម្ភៈ, ២០០២ B6 អូរឫស្សី
004534 ហា យូសេង
HA YOUSENG
១៣ វិច្ឆិកា, ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
0043535 ប៊ិច ស្រីរ័ត្ន
BIK SREY ROTH
១៨ កញ្ញា, ២០០១ B6 អូរឫស្សី
004526 សុខ ចាន់ថារត្ន័
SOKCHAN THAROTH
០៣ ឧសភា, ២០០១ B6 អូរឫស្សី