លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004517 ស៊ីរ៉ុង ពិសិដ្ឋ SIRONG PISED ២៧ តុលា, ២០០១ B6 អូរឫស្សី
004518 វាសនា បុទុមលក្ខិណា
VEASNA BOTUMLEAKENA
២៨ កក្កដា, ២០០០ B6 អូរឫស្សី
004519 គី រិទ្ធិស័ក្ត
KY RITHYSAK
១៤ មិថុនា, ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
004520 ជី ម៉ីយៀន
CHY MEYYEAN
២៦ មករា, ២០០២ B6 អូរឫស្សី
004521 អ៊ី និតសារ៉ា
Y NITSARA
០៥ សីហា, ២០០១ B6 Orussey
004522 ខៀវ កញ្ញាលីន
KHIEV KANHALIN
២២ មេសា, ២០០៣ B6 អូរឫស្សី
004523 ជឿង សុខរ៉ាឌិន
CHOEUNG SOKRADEN
១២ កក្កដា, ២០០១ B6 អូរឫស្សី
004524 ទេព ផាណីត
TEP PHANITH
០៩ មិថុនា, ២០០២ B6 អូរឫស្សី
0043525 ផាន សុវណ្ណវត្តា
PHAN SOVANNVATTA
២២ តុលា, ២០០០ B6 អូរឫស្សី
004526 សុខ ឃិញហាក់
SOK KHINHHAK
១០​ មិថុនា, ១៩៩៧ B6 អូរឫស្សី