លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004507 ប៊ុន រតនវិទ្យា BUN RATANAKVICHEA ១៦ មករា, ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
004508 ស៊ន សេរីវិសាល
SORN SEREYVISAL
២៧​ វិច្ឆិកា, ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
004509 យស់ផន សុគន្ឋសុវតី
YOSPHON SOKUNSOVOTEY
៣០ មេសា, ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
004510 ប៊ុត ស្រីហួយ
BOTH SREYHOUY
២៩ ឧសភា, ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
004511 ទិត្យ មុនី
TITH MONY
០៨ ឧសភា, ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
004512 ហ៊ាង តុង
HEANG TONG
១២​ កុម្ភៈ, ២០០៤ B6 អូរឫស្សី
004513 ទេព មល្លិកា
TEP MULLIKA
១៧ សីហា, ២០០២ B6 អូរឫស្សី
004514 តាំង ជីហុង
TANG CHIHONG
១១ ធ្នូ, ២០០៤ B6 អូរឫស្សី
0043515 អ៊ី សុផា
Y SOPHA
០២ មិថុនា, ១៩៩៧ B6 អូរឫស្សី
004516 លីវ ជាលី
LIV CHEALY
០៥ មិថុនា, ២០០០ B6 អូរឫស្សី