លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004497 រឿន ​គីមឡាង ROEUN KIMLANG ២៥ តុលា, ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
004498 តូវ ចាន់សីហា
TOV CHANSEYHA
២៧ សីហា, ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
004499 ស្វាយ សុម៉ាលីតា
SVAY SOMALITA
១៧ ​សីហា, ២០០៤ B5 ច្បារអំពៅ
004500 អៀង​ សុវឌ្ឍិ
EANG SOVATHI
០១ សីហា, ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
004501 ប៉ែន បុប្ផាវឌ្ឍត្តី
PEN BOPHAVOTEY
០១ ធ្នូ, ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
004502 វឌ្ឍនា ថាវរិទ្ធិ
VATHANA THAVARITH
៣០ តុលា, ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
004503 ឈួរ គីមប៉រ
CHHOUR KIMPOR
០៧ មីនា, ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
004504 អឿ សុខា
OEUR SOKHA
២៥ តុលា, ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
0043505 ហៀង គឹមហុង
HEANG KIMHONG
០៧ តុលា, ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
004506 សុខ វីរភាព
SOK VERAKPHEAP
០៨ មិថុនា, ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ