លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004477 ឈាវ រស្មី CHHEAV REAKSMEY ១៥ ឧសភា, ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004478 សាំង ហេងហួត
SAING HENGHUOT
០៦ ធ្នូ, ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004479 ជឺ ច័ន្ទសុម៉ាលី
CHEU CHANSOMALY
២៨​ មិថុនា, ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004480 ញ៉ឹម បូរី
NHIM BOREY
០២ សីហា, ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004481 ជិន គីមអ៊ី
CHIN KIMYI
០៤ ធ្នូ, ២០០៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004482 ផាត គីមហុង
PHAT KIMHONG
២៤ ឧសភា, ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004483 អន រស្មីអរុណ
ORN REAKSMEYARUN
០១ មីនា, ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004484 ណាន ម៉ានិត
NAN MANITH
២២​ វិច្ឆិកា, ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
0043485 គ្រី លីដា
KRY LYDA
២៣ មីនា, ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004486 គង់ រក្សា
KONG RAKSA
១៩​ មីនា, ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ