លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004388 គន្ឋ​ វិជិតា KUN VECHETA ២៣ សីហា, ២០០០ B1 គីរីរម្យ
004389 អៀង រ័ត្នសមស័ក្កិ
IENG RATHSAMSAK
១៦ មិថុនា, ២០០០ B1 គីរីរម្យ
004390 ខេន ម៉ាឡា
KHEN MALA
០៤ កញ្ញា, ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ
004391 ប៊ុន លាងហេង
BUN LEANGHENG
១៩ មិថុនា, ២០០០ B1 គីរីរម្យ
004392 គីម មួយយៀន
KIM MOUYYEAN
១០ តុលា, ២០០២ B1 គីរីរម្យ
004393 កែវ​ មុនីនាថ
KEO MONYNEATH
៣១ មីនា, ២០០២ B1 គីរីរម្យ
004394 គិរី លីហួ
KIRY LYHOUR
២៨ មេសា, ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
004395 គីម ហៃ
KIM HAI
២៨ មីនា, ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
004396 រិន ផល្លីម៉ានីតា
RIN PHALLYMANITA
០៤ វិច្ឆិកា, ២០០២ B2 ទួលទំពួង