លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004352 ពុទ្ធ រស្មី PUTH RAKSMEY ១៤ មករា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004353 ផន ថាវរៈ
PHORN THAVIRAK
២៩ មិថុនា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004354 ជួន តុលា
CHUON TOLA
២៦ តុលា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004355 ធឿន ស្រីម៉ី
THOEUN SREYMEY
០១ មិថុនា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004356 អូន លីខេវិន
OUN LYKEVEN
១៤ សីហា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004357 អ៊ិន សុផាសិទ្ធ
IN SOPHASETH
២៥ កញ្ញា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004358 មុនី សុធីរាជ្យ
MONY SOTHYREACH
០៤ សីហា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004359 ហេង ជីគាង
HENG CHYKEANG
២០ កុម្ភៈ ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004360 បឿន រចនា
BOEUN RACHANA
២៣ មីនា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
004361 ថុល ចាន់ថាច
THOL CHANTHACH
០៦ កុម្ភៈ ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ