លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004342 ឡេង ម៉ាលីន LENG MALIN ២០ មីនា​ ២០០៣ B6 អូរឫស្សី
004343 អួន លីសាង
OURN LYSANG
២៤ មេសា ១៩៩៨ B6 អូរឫស្សី
004344 ទួច ថារត្ន័
TOUCH THAROTH
១៨ កក្កដា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004345 ប៉ាង បណ្ឌិត
PANG BONDETH
២៤ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004346 សេង អ៊ូជី
SENG OUCHI
២៧ មករា​ ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004347 សំរិទ្ធ អមរា
SAMRETH AMRA
០៩ វិច្ឆិកា ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្
004348 វិន ច័ន្ទវាសនា
VIN CHANVEASNA
១៣ ឧសភា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004349 អ៊ឹង ជីខាង
UNG CHIKHANG
០៦ មិថុនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004350 អ៊ឹង ប៉េងសេង
OENG PENGSENG
៣០ ធ្នូ ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
004351 ជា លីរីនិជ
CHEA LYRYNICH
២៨ កក្កដា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ