លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004322 ឡុង ចិន្តា LONG CHENDA ០៣ សីហា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004323 អៀ លីភា
IE LYPHEA
២២ កក្កដា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004324 មុំ​ ចាន់នី
MOM CHANNY
១៦ មករា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004325 ហេង សុត្ថារ័ត្ន
HENG SOTHAROTH
១៤ មីនា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004326 ទូចពៅ សម្បត្តិបូរី
TOUCHPOV SAMBATHBOREY
១៤ កក្កដា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004327 ហួរ បញ្ញា
HOUR PANNA
០៩ វិច្ឆិកា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
004328 ញឹម កលសុគន្ធនិកា
NHIM KALSOKUNNEKA
១១ កុម្ភៈ ២០០១ B6 អូរឫស្សី
004329 ជួន ណារីមុនីថិរ៉ាយុ
CHOUNNARY MONYTHERAYU
០៩ កញ្ញា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
004330 កែវ ធានីដានិតា
KEO THEANYDANITA
១៣ វិច្ឆិកា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
004331 សេង ហុកហេង
SENG HOKHENG
១២ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B6 អូរឫស្សី