លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004303 ស៊ាន សូរិយា SEAN SORIYA ១១ ឧសភា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004304 វុធ ឧត្តម
VUTH OUDOM
០៥ កញ្ញា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004305 ហេង សុជាតា
HENG SOCHEATA
១១ មេសា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004306 ឌួង ដានីកា
DOUNG DANIKA
២៣ កក្កដា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004307 ហោ សុវិទ្យា
HOR SOVICHEA
២៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004308 លី សុខលាភ
LY SOKLEAP
០៩ កញ្ញា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004309 អាន ស៊ូដ្រាហ៏
AN SUDRA
២៧ កញ្ញា​២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004310 រតនា ម៉ារីហ្សា
RATANA MARISA
១៤ កក្កដា ២០០១ B4 Phsar Doeun Thkov
004311 គឺមថា ស្រីពេជ្រ
KIMTHA SREYPICH
០៩ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ