លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003313 និន សុមុនីសុន្ទរី NIN SOMONYSUNARY ០៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003314 ណី ម៉ារ៉ាឌី
NEY MARADY
២៨ មីនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003315 គ្រី សោភា
KRY SORPHEA
១៤ ឧសភា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003316 លី វ៉ារីវណ្ណ
LY VARIVAN
០៤ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003317 ឃៀង ឈុនហួរ
KHEANG CHHUNHOUR
០៣ មករា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003318 ហ៊ាន ប៊ុនថុង
HEAN BUNTHONG
១៦ សីហា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003319 ប៊ូ រ៉ាឌី
BOU RADY
២៧ កក្កដា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003320 មឿន ច័ន្ទម្នីរតនៈ
MEOUN CHANMONYRATHANAK
១៧ កញ្ញា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003321 ហៃ ចាន់រសី្ម
HAI CHANREAKSMEY
០៤ វិចិ្ឆកា ១៩៩៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003322 ក្រូច សំណាង
KROUCH SAMNANG
២១ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ