លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003303 ពិសិដ្ឋ ម៉ូលីរតនា PISETH MOLLYRATANA ០២ ​កុម្ភៈ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003304 កេង គីមឡេង
KENG KIMLENG
២០ ឧសភា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003305 ត្រាយ គីមមួយ
TRAY KIMMOUY
០១ ឧសភា​​ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003306 អ៊ឹង ស្រីនាថ
UNG SREYNEATH
១៨ មិថុនា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003307 គង់ បញ្ញារិទ្ធ
KONG PANHARITH
២៣ មេសា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003308 វិទូ ភាណានូ
VITOU PHEANANOU
១៥ ធ្នូ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003309 ផាន ច័ន្ទលិកា
PHAN CHANLIKA
១៥ កក្កដា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003310 ពៅ​ រជ្ជនីលីនណា
POV RACHNYLINNA
២៨ ឧសភា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003311 ​ពិសិដ្ឋ ម៉ូលីរតនៈ
PISETH MOLLYRATANAK
១៨ កក្កដា​ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003312 ចិន​ ធារិទ្ធ
CHEN THEARITH
២០ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ