លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003293 គន្ធ ពេជ្រចរណៃ KUN PICHCHORNAY ២២ ធ្នូ ២០០០ B3 ដេអិន
003294 ប៉េង គីមលាង
PENG KIMLEANG
២២ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
003295 ហូយ ជីកង
HOY CHIKANG
១០ កញ្ញា ១៩៩៣ B3 ដេអិន
003296 ហ័ន សុធារី
HORN SOTHEARY
០១​ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
003297 គង់ ទេវិន្ទ
KONG TEVIN
១១ មិនា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
003298 ថាវ វណ្ណារដ្ឋ
THAV VANNARATH
០៣ ឧសភា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
003299 សោ​ម​​ សុ​ពេជ្រសារីតា
SOM SOPICHSARITA
៣១ សីហា​ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003300 ម៉ាច សេដ្ឋដិកា
MACH SETHDEKA
០៧ តុលា​ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003301 ​ណយ គឹមហ៊ាង
NOY KIMHEANG
​១០ តុលា​ ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003302 ប៉ែន រតនានាថ
PEN RATANANEATH
២៤ មិថុនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ