លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003273 នួន ទិត្យាធានី NOUN TITHYATHEANY ១៧ ធ្នូ ២០០០ B3 ដេអិន
003274 ជួន រចនា
CHOUN RACHANA
០៨ ឧសភា​ ២០០០ B3 ដេអិន
003275 អោក សុបញ្ញា
ORK SOPANHA
០៤ មិថុនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
003276 ពៅ សំណាង
POV SAMNANG
២៣ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
003277 ម៉ុក កោសល្យ
MOK KOSAL
០៧ តុលា​ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
003278 ង៉ូយ គីមឈាង
NGOY KIMCHHEANG
២១ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B3 ដេអិន
003279 ម៉ែន ច័ន្ទមុនី្នបញ្ញា
MEN CHANMONYPANHA
០៣ សីហា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
003280 លីម ម៉ីជីង
LIM MEYJING
០៣ កុម្ភៈ ២០០១ B3 ដេអិន
003281 សេង ច័ន្ទពិសី
SENG CHANPISEY
១៩ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
003282 ស៊ិ​ន សារ៉ាក់
SIN SARAK
០៧ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន