លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003263 សេង ស្រីពេជ្រ SENG SREYPICH ១០ មិថុនា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
003264 ប៉ុន ពុទ្ធិសុជាតិ
POM PUTHSOCHEAT
២៦ សីហា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
003265 ម៉េត ស្រីណា
MET SREYNA
១៦ សីហា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
003266 អ៊ន់ ស្រីលីន
ORN SREYLIN
១៤ សីហា​ ១៩៩០ B3 ដេអិន
003267 ទា​ ហេ្គកគាង
TEA GECHKEANG
៣១ មីនា ២០០០ B3 ដេអិន
003268 កុក​ ស្រីលុច្ស
KOK SREYLUX
១៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
003269 សេដ្ឋា ប្រ៊ីណា
SETHA BRINA
២៩ មិថុនា​ ២០០២ B3 ដេអិន
003270 ផុន​ លិតា
PHON LITA
២៣ មេសា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
003271 សំណាង ពុទិ្ធរិទ្ធ
SAMNANG PUTHIRITH
១៨ មីនា ២០០៣ B3 ដេអិន
003272 ស្រ៊ុន សុខ​គីម
SRUN SOKKIM
០៣ សីហា ២០០១ B3 ដេអិន