លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003253 ផាត សម្ផស្ស PHAT SAMPAOS ១៨ សីហា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
003254 មាស សាលី
MEAS SALY
១១ សីហា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
003255 សេង ដាលីន
SENG DALIN
៣១ តុលា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
003256 សាន សៀកហៀង
SAN SEAKHEANG
១១ មិថុនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
003257 ណាំ សុខគីម
NAM SOKIM
២៥ មីនា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
003258 ព្រហ្ម ពេជ្រធីតា
PROM PICHTHIDA
១៦ មករា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
003259 អ៊ុក សុវណ្ណឫទ្ធិ
OUK SOVANNRITH
២៥ កញ្ញា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
003260 ឡូវ សុខឃាង
LOV SOKHEANG
១០ កុម្ភៈ ២០០០ B1 គីរីរម្យ
003261 ហន​ ពេជ្រវិមាន
HAN PICHVIMEAN
០២ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
003262 លឿង សុខហេង
TIN BENJAMAN
១០ កក្កដា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ