លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003493 ទាវ ដារិយា THEV DARIYA ០៤ សីហា ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច
003494 ណាល់ ដាវូត
NAL DAVUT
០៥ ធ្នូ ១៩៩៥ B11 ផ្សារតូច
003495 ឃួន សុផានិត
KHUON SOPHANITH
០១ មេសា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
003496 ម៉ាត់ រ៉ូហានី
MATH ROHANY
១១ មករា ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
003497 មាន ដារ៉ាវល័ក្ខ
MEAN DARAVORLEAK
២៣ សីហា ១៩៩៥ B11 ផ្សារតូច
003498 យី លីទី
YI LYTY
១៤ ឧសភា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
003499 ឡេង ប៊ុណ្ណាវឌ្ឍន៏
LENG BUNNAWUTH
២៨ ធ្នូ ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
003500 ស៊ុំ សុ​ដាវណ្ណ
SUM SODAVANN
០៩ កញ្ញា​ ២០០០ B11 ផ្សារតូច
003501 គីម តាយ
KIM TAY
២៥ ឧសភា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
003502 រិទ្ធ រ៉ានី
RITH RANY
១០ តុលា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច