លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003483 គង់ សុពុទ្ធីកា KONG SOPUTHYKA ១១ មករា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
003484 ជា ឡៅលីសិញ
CHEA LAOLISING
១១ សីហា ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
003485 លី សុវណ្ណារ៉ា
LY SOVANNARA
១៩ មករា ១៩៩៤ B11 ផ្សារតូច
003486 ហេង គីមហុង
HENG KIMHONG
០៤ កក្កដា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
003487 ស្រ៊ុន​ ច័ន្ទបូរមី
SRUN CHANBORMEY
០៤ មេសា​ ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
003488 ច័ន្ទតារ៉ា វរលក្ខណ៏
CHANDARA VORLEAK
០៤ មេសា ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
003489 លឹម ជុងលាង
LIM CHUNGLEANG
២៨ មករា ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច
003490 លីវ ស៊ីវម៉ី
LIV SIVMEY
១៨ ឧសភា ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច
003491 ងួន ម៉េងជឺ
NGOUN MENGCHEU
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
003492 ហ៊ីង សុ​ភារិទ្ធ
HING SOPHEARITH
១២ តុលា​ ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច