លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003473 ណៃ រ៉ាជូ NAY RACHOU ១៤ មេសា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003474 សាយ គីមហុង
SAY KIMHONG
០៥ កក្កដា ១៩៩៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003475 ហែម រតនា
HEM ROTANA
១៣ កុម្ភៈ ១៩៩១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003476 ស៊ី សុខលី
SY SOKLY
០១ មករា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003477 សាយ សោភា
SAY SOPHEA
១៩ ឧសភា ១៩៩៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003478 ឈិត សុភាវត្តី
CHHITH SOPHEAVATEY
១២ សីហា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003479 យ៉ិន ចាន់រិត
YEN CHANRITH
២៥ កុម្ភៈ ១៩៩២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003480 ប៊ន វឌ្ឍនា
BORN VATHANA
១៦ មេសា ១៩៩៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003481 បា្រក់ សុភៈ
PRAK SOPHEAK
០៨ តុលា ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
003482 យិន អេង
YIN ENG
២១ ធ្នូ ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច