លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003443 អ៊ុយ រដ្ឋវឌ្ឍនៈ UY RATHVATANAK ០៤ តុលា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003444 ខេន ស្រីពេជ្រ
KHEN SREYPICH
១២ តុលា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003445 ឈិន ឫទ្ធាវី
CHHIN RITHEAVY
០៣ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003446 អ៊ុក ហង្សដេវីឌ
OUK HANGDAVID
០៧ កញ្ញា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003447 ឡុង ចាន់លក្ខិណា
LONG CHANLEAKNA
១៧ តុលា​ ១៩៩៩ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003448 សៀក បូរមី
SIEK BOROMEY
២០ សីហា​ ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003449 វណ្ណ ច័ន្ទណារី
VANN CHANNARY
០៧ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003450 គូ លីម
KOU LIM
០៣ កក្កដា ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003451 សុក យុតា្ថធិការ
SOK YUTHATHIKAR
០២ មេសា ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003452 សុខ សំបូរ
SOK SAMBO
២៦ ឧសភា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង