លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003433 ម៉េង រ័ត្នកញ្ញា MENG ROTH KANHA ១៤ កញ្ញា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003434 ច្រាង សុផាន់នុង
CHREANG SOPHANNONG
០១ មករា ១៩៩៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003435 ញឹក ដារិទ្ធ
NHEK DARITH
១៧​ វិចិ្ឆកា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003436 សុខ សួនករុណា
SOK SOUNKAKRONA
២៦ មេសា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003437 សេង ឃាង
SENG KHEANG
២៤ សីហា​ ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003438 ហេង គីមសៀង
HENG KIMSEANG
០៦ មិថុនា ១៩៩២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003439 ហ៊ុយ តុលា
HUY TOLA
០៧ តុលា ១៩៩៥ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003440 ង៉ែត ដេវិត
NGET DAVID
១៣ មិនា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003441 ជា បញ្ញា
CHEA PANHA
២០ មិនា ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003442 សេង ម៉ាលីណែត
SENG MALYNETH
០២ តុលា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង