លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003423 សុំ រ៉ា SOM RA ០៤ មករា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003424 ឃិត នូលីដាលីន
KHIT NOULIDALIN
០៩ មិនា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003425 ផល សុព្រេម
PHAL SOPREM
១៣ សីហា​ ១៩៩៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003426 ទ្រី គីមហៀក
TRY KIMHEAK
១១ កក្កដា ១៩៩០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003427 ម៉ែន ស្រីពៅ
MEN SREY POV
១២ វិចិ្ឆកា ១៩៩៦ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003428 ហួត ចំរើន
HUOT CHAMROEUN
១៤ មិថុនា ១៩៩៦ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003429 ហ៊ុន លីដែន
HUN LYDEN
១៧ កក្កដា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003430 ស៊ឹម ដាលីន
SIM DALIN
១២ សីហា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003431 សន អប្សរ
SORN APSOR
២៨ កក្កដា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003432 ញឹក សុណា
NHOEK SONA
២៩ កក្កដា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ