លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003243 ឆាយ រស្មី CHHAY REAKSMEY ១៤ កញ្ញា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
003244 នាង សុភាវត្តី
NEANG SOPHEAVORTEY
០៨​ តុលា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
003245 សាន់ គន្ធា
SUN KUNTHEA
០២ មិថុនា ១៩៩០ B1 គីរីរម្យ
003246 គង់ សុវណ្ណារី
KONG SOVANNARY
២៩ កក្កដា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
003247 លឹម សុខអាន
LIM SOKAN
១០ តុលា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
003248 ឡេង សុជាតិតា
LENG SOCHEATA
០៦ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
003249 សរ​ លឹមតារាវត្តី
SAW LIMTARAVATEY
១៦ មិថុនា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
003250 អ៊ុក សុវណ្ណ
OUK SOVANN
០២ ធ្នូ ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
003251 អ៊ុង បូរ៉ាស៊ីនូ
OUNG BORASYNOU
១៣ កុម្ភៈ ២០០១ B1 គីរីរម្យ
003252 ទិន ប៊េនយ៉ាមេន
TIN BENJAMAN
២៦ ធ្នូ ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ