លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003413 វ៉ា ស៊ីនួន VA SINOUN ០២ មករា ១៩៩៥ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003414 លី មួយហេង
LY MOUY HENG
០១ មិនា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003415 លី សុកគីន
LY SOKKIN
១៣ សីហា​ ១៩៩៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003416 សំ សុខហេង
SOM SOKHENG
២៥​ ធ្នូ ១៩៩៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003417 ជា ប៊ុនថៃ
CHEA BUNTHAI
១៧​ ឧសភា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003418 ឯម រក្សា
EM RAKSA
១៨ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003419 ទៀ សុធារ៉ែន
TEA SOTHEAREN
០៩ មិថុនា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003420 វ៉ាន់ សុខុមា បញ្ញារាជ
VANN SOKHOMAPANHREACH
០៦ មេសា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003421 ម៉ែន នាងលីហុង
MEN NEANGLYHONG
១៣ តុលា ១៩៩៦ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003422 វន គីមឡាង
VORN KIMLANG
០១ ឧសភា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ