លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003403 រិទ្ធ អង្គារាជ្យ RITH ANGKEAREACH ២៦ កុម្ភៈ ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003404 ស៊ុន លីម៉ីង
SOON LYMINCH
១២ កញ្ញា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003405 ជីវ សីហា
CHIV SEIHAH
០២ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003406 ប៊ុន វីដារ័ត្ន
BUN VYDAROTH
១៦ តុលា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003407 ហេង វីរៈស្រីពេជ្រ
HENG VIRAK SREY PICH
២៨ ធ្នូ ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003408 មីន ម៉ាលីហ្សា
MIN MALIZA
២១ កក្កដា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003409 ហាក់ សុខជាលី
HAK SOK CHEALY
១០​ តុលា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003410 ឃុន មុនីនាថ
KHUN MONYNEATH
២៣ សីហា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003411 ប៉ែន ប៊ុនអេង
PEN BUNENG
១២ មករា ១៩៧៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003412 នាក់ គុជរស្មីមរកត
NEAK KUCHREAKSMEYMOROKOT
១០ តុលា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ