លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003393 លាត​ បញ្ញា LEAT PANHA ១៨ កក្កដា ២០០១ B6 អូរឫស្សី
003394 ហេង សុថាវី
HENG SOTHAVY
១០ កញ្ញា ១៩៩៨ B6 អូរឫស្សី
003395 យស់ ឯកសុក្រិត្យ
YOURS EKSOKRITH
២១ មករា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003396 សូផា​​ វិវឌ្ឍនា
SOPHA VIVATHANA
១៦ មិថុនា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003397 ខេមរា គឹមហាក់
KHEMARA KIMHAK
២១ កញ្ញា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003398 ខេង សុផារ៉ា
KHENG SOPHARA
០៣ កក្កដា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003399 ព្រំ សៅសេរី
PRUM SAOSEREY
០៥ មករា ១៩៨៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003400 ហេង ម៉េង តាន់
HENG MENG TAING
២៥​ កក្កដា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003401 ហេង​ បញ្ញា
HENG PANHA
០៩ មករា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
003402 គឹម ច័ន្ទដាលីង
KIM CHANDALING
០១​ កក្កដា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ